Upravit stránku

Politika kvality

 

         Pro trvalou tvorbu přiměřeného zisku nutného pro rozvoj společnosti a spokojenost zaměstnanců je třeba, abychom se neustále zlepšovali zejména v následujících oblastech :

 1. Kvalitě výrobků. Za kvalitní pokládáme výrobky, které vyhovují požadavkům a očekáváním zákazníků. Požadavky zákazníka přezkoumáváme také z hlediska snadné vyrobitelnosti, materiálové náročnosti, budoucí spolehlivosti, funkce a bezpečnosti. Pokud má zákazníkem předložené technické řešení nějaké nedostatky, snažíme se navrhnout vhodnější řešení.
 2. Úplnost a včasnost dodávek spolu s veškerou požadovanou dokumentací.
 3. Rozvíjet efektivitu a účinnost našich procesů.
 4. Rozvíjet schopnosti našich dodavatelů dodávat požadované vstupy pro výrobu včas, v potřebném množství a za přijatelnou cenu.
 5. V ochraně životního prostředí minimalizovat odpad, zajistit jeho ekologickou likvidaci, komunikovat s veřejností a orgány státní správy, využívat ekologické materiály a technologie.
 6. V oblasti personální neustále zvyšovat kvalifikaci a motivaci zaměstnanců.
 7. Bezpečnost práce

 

Pro podporu této politiky se vedení společnosti zavazuje :

 • Věnovat maximální pozornost rozvoji systému kvality a ochrany životního prostředí. Za minimální požadavky na systém kvality se považují požadavky  ČSN EN ISO 9001 a IATF 16949.
 • Klást důraz na předcházení nežádoucím jevům, zejména v předvýrobních etapách.
 • Udržovat soulad s příslušnými právními požadavky
 • Vhodnou motivací přispět ke stabilizaci pracovního kolektivu a vytvářet zdroje pro nábor, zapracování nových zaměstnanců. Vytvářet zdroje pro systematické a cílené vzdělávání a výcvik zaměstnanců. Schopnosti pracovníků jsou nejdůležitějším aktivem firmy.
 • Vytvářet takové pracovní prostředí, ve kterém je oceňována tvořivost a ochota ke spolupráci.
 • Znát požadavky a očekávání současných i potencionálních zákazníků a možnosti konkurence.
 • Podporovat zavádění moderních technologií a metod řízení kvality, statistické metody, metody týmové práce.
 • Zajistit všem zaměstnancům práci na bezpečném pracovišti.
 • Bezpečně uchovávat záznamy potřebné pro prokázání plnění závazných požadavků právních , požadavků zákazníků a norem systému kvality IATF 16949, apod. Záznamy musí být uloženy tak, aby bylo zabráněno jejich znehodnocení, předčasné likvidaci nebo odcizení. Musí být zajištěna snadná dostupnost a vypovídací schopnost záznamů. Po uplynutí stanovené lhůty musí být záznamy likvidovány způsobem, který zamezí jejich zneužití ,např. konkurencí.

 

Pro splnění požadavků a očekávání našich zákazníků je potřebné, aby všichni zaměstnanci společnosti:

 • plnili úkoly vyplývající z jejich funkčního zařazení v souladu s postupy v předpisové dokumentace, znali smysl a význam své práce v organizaci, dbali o její zlepšování,
 • spolupracovali při zlepšování úrovně výroby a systému kvality,
 • soustavně zvyšovali svoji kvalifikaci s cílem pracovat kvalitně a rychle a být zastupitelní.
 • znali požadavky interních a externích zákazníků,
 • chovali se na navazujících pracovištích jako zákazníci a vyžadovali od předcházejících pracovišť kvalitní práci,
 • neprodleně oznamovali příslušnému vedoucímu pracovníkovi poznatky týkající se snížení nebo ohrožení kvality,
 • využívali v plné míře svých pravomocí pro zjišťování příčin neshod a realizaci souvisejících opatření.

 

 

Nahoru